Kobieta i mężczyzna podpisujący umowę stażu.

Zatrudnienie pracownika na staż, co musisz wiedzieć?

Program stażowy, czyli zatrudnienie stażysty – korzyści i obowiązki pracodawcy

Zatrudnienie pracownika po odbytym stażu z urzędu pracy wiąże się z szeregiem korzyści dla przedsiębiorstwa. Decydując się na stworzenie programu stażowego w swojej firmie, oszczędzasz nie tylko środki z firmowego budżetu, ale też zyskujesz możliwość „przetestowania” potencjalnego kandydata na dane stanowisko. Na czym polega program stażowy i jak go zorganizować? Więcej informacji znajdziesz w tym artykule. Przewiń dalej i sprawdź!

 

 1. Co to jest staż? Czym się różni od praktyki?
 2. Staż dla bezrobotnych z urzędu pracy – obowiązki organizatora i starosty
  1. Ile pieniędzy dostaje pracodawca za stażystę?
  2. Wynagrodzenie stażysty za odbyty staż u pracodawcy
 3. Jak stworzyć prywatny program stażowy w firmie?

Co to jest staż? Czym się różni od praktyki?

Pojęcie stażu jest bardzo często mylone z praktykami. Zamienne stosowanie tych pojęć jest błędem, gdyż to dwie odmienne formy przyuczenia do zawodu. Staże najczęściej są organizowane dla kandydatów aktywnych zawodowo lub osób bezrobotnych (np. przez urząd pracy w porozumieniu z pracodawcami).

Kobieta i mężczyzna podpisujący umowę stażu.

Źródło: Image by katemangostar on Freepik

A zatem czym jest staż? Na czym polega taka forma zatrudnienia pracownika? To forma nauki konkretnego zawodu polegająca na praktycznym zdobywaniu wiedzy w miejscu pracy. Można powiedzieć, że to sposób pozyskiwania nowych pracowników, których można wyszkolić na dane stanowisko od podstaw. Staż prowadzony w porozumieniu z urzędem pracy to realna szansa na pozyskanie wartościowego pracownika do firmy z poniesieniem minimalnych kosztów początkowych.

Jeśli chodzi o praktyki, taka forma zatrudnienia dotyczy głównie studentów oraz młodych osób, które są jeszcze w trakcie nauki lub dopiero ukończyły edukację, np. w szkole średniej. Istotną różnicą pomiędzy stażem a praktyką jest fakt, że za stażysta może otrzymywać wynagrodzenie np. z urzędu pracy, natomiast praktyki najczęściej są bezpłatne. Jedna i druga opcja to dla przedsiębiorstwa korzystne rozwiązanie, szczególnie pod względem ekonomicznym.

Staż dla bezrobotnych z urzędu pracy – obowiązki organizatora i starosty

Osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy mogą skorzystać z ofert programów stażowych przygotowanych przez pracodawców. Bezrobotny z urzędu jest kierowany do konkretnego zakładu pracy, aby odbyć płatny staż.

Pracodawca podczas stażu nie podpisuje umowy z pracownikiem ani nie zajmuje się wypłatą wynagrodzenia. Takimi kwestiami zajmuje się urząd pracy sprawujący pieczę nad organizacją stażu i jego prawidłowym przebiegiem.

Organizator stażu ma obowiązek:

 • zapewnienia stażyście bezpiecznych i higienicznych warunków do odbywania praktyki zawodowej,
 • przeprowadzenia szkolenia z przepisów BHP oraz przeciwpożarowych wraz z zaznajomieniem stażysty z regulaminem miejsca pracy,
 • przydzielenia odzieży i obuwia roboczego, o ile jest konieczne,
 • dostarczenia bezpłatnych posiłków i napojów na tych samych zasadach co dla pracowników,
 • poinformowania stażysty w terminie nie późniejszym niż 7 dni o przerwaniu odbywanego stażu w wyniku istotnych zdarzeń,
 • jeśli staż był w ramach umowy z urzędem pracy, organizator ma obowiązek przekazać do urzędu nie później niż w terminie 7 dni od daty zakończenia stażu opinię o bezrobotnym oraz zaświadczenie o zatrudnieniu stażysty,
 • dostarczać staroście w terminie do 5 dni po zakończeniu każdego miesiąca stażu wykazu godzin i listę obecności stażysty.[1][2]
Rekrutacja stażysty

Źródło: Image by Drazen Zigic on Freepik

Warto też dodać, że opiekun stażu, czyli starosta ma prawo skierować stażystę na dodatkowe badania lekarskie przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań zawodowych u potencjalnego pracodawcy.[3] Co więcej, proponowany okres stażu nie może być krótszy niż 3 miesiące.

Ile pieniędzy dostaje pracodawca dla stażysty?

Pracodawca, który zatrudni bezrobotnego po odbytym stażu z urzędu pracy na okres co najmniej 6 miesięcy, otrzymuje jednorazową premię od Starosty, która wynosi 1513,50 złotych.[4] Premia obowiązuje także w przypadku zatrudnienia bezrobotnego na niepełny etat. Kwota premii przyznawana dla pracodawcy podlega waloryzacji.

Wynagrodzenie stażysty za odbyty staż u pracodawcy

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i aktualnymi stawkami (wynikającymi z aktualizacji ustaw) stażysta otrzymuje stypendium stażowe, które od czerwca 2023 roku wynosi 1790,30 złotych na rękę.[5] Ta kwota odpowiada 120% kwoty zasiłku dla osób bezrobotnych i również podlega waloryzacji.[6] Taka forma pomocy jest wypłacana na warunkach pomocy de minimis oraz na wyłączny wniosek złożony przez osobę bezrobotną odbywającą staż.

Warunkiem przyznania premii dla stażysty jest złożenie do urzędu pracy dokumentów potwierdzających, że pracodawca po odbyciu stażu zatrudni bezrobotnego na okres co najmniej 6 miesięcy. Stażysta musi też mieć mniej niż 30 lat, aby móc otrzymywać bon stażowy.

Dodatkowo stażysta ma prawo ubiegać się o pokrycie kosztów badań lekarskich, psychologicznych oraz ewentualnych wydatków na dojazd do miejsca pracy i do domu. Na ten moment bon stażowy pokrywa koszty do 600 złotych za dojazdy, wypłacane w transzach 100 złotych miesięcznie.[7] Warto zaznaczyć, że premia stażowa oraz ryczałt za dojazdy dla stażysty ulegają waloryzacji zgodnie z aktualną sytuacją na rynku.

Jak stworzyć prywatny program stażowy w firmie?

Program stażowy może być zorganizowany w porozumieniu z urzędem pracy, instytucjami Unii Europejskiej, ale także przez pracodawcę, który chce zatrudnić stażystę. Organizacja stażu wymaga przede wszystkim: określenia celu, dostosowania sposobu rekrutacji do potrzeb firmy, wyznaczenia opiekuna stażu oraz ustalenia oczekiwań i wymogów odnośnie do stażysty.

Prywatny program stażowy przygotowany z pomocą Grafton to szansa na minimalizację kosztów zatrudnienia stażysty, efektywny sposób budowania pozytywnego wizerunki marki, a także szansa na łatwiejsze zarządzanie dokumentacją pracowniczą. Co więcej, w ramach prywatnego programu stażowego przedsiębiorstwo zyskuje dostęp do zagranicznych kandydatów na staż.

Jeśli chcesz wprowadzić w swojej firmie program stażowy, koniecznie skorzystaj z oferty Grafton. Otrzymasz kompletną pomoc w przygotowaniu prywatnego programu stażowego dla swojego przedsiębiorstwa.

 


[1] https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20040991001

[2] https://zielonalinia.gov.pl/-/organizator-stazu-i-opiekun-stazysty

[3] https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20091421160/O/D20091160.pdf

[4]https://www.inforlex.pl/opracowania-kompleksowe/tresc,02,I14.2015.003.0000013,00,dotacje-na-zatrudnianie-pracownikow?sort=t&str=1&pozycja=25

[5] https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001065/U/D20171065Lj.pdf

[6]https://otwock.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/podnoszenie-kwalifikacji/staze-i-bony-stazowe/?p_auth=c0YOKQO1&p_p_id=101_INSTANCE_tgQodm3r0jOo&p_p_lifecycle=1&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&_101_INSTANCE_tgQodm3r0jOo_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fexport_journal_article&_101_INSTANCE_tgQodm3r0jOo_groupId=10240&_101_INSTANCE_tgQodm3r0jOo_articleId=14233&_101_INSTANCE_tgQodm3r0jOo_targetExtension=pdf

[7] https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230000735/T/D20230735L.pdf