POLITYKA PRZETWARZANIA I OCHRONY DANYCH

1. Administrator

Współ-Administratorami danych osobowych serwisu pl.grafton.com są poniższe Spółki z Grupy Kapitałowej Gi Group Poland tj.:

 • Grafton Recruitment Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Rondo Ignacego Daszyńskiego 1 (KRS: 0000744760)
 • Gi Group Poland S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 75 (KRS 0000083941)
 • Gi BPO Finance Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 9, budynek Midpoint71 (9 piętro) (KRS: 0000095926)
 • Krajowe Centrum Pracy Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 75 (KRS: 0000395638)
 • Sellpro Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 9, budynek Midpoint71 (9 piętro) (KRS:0000103234)
 • Gi Group Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Chorzowska 6 (KRS: 0000152084)
 • Generale Industrielle Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Chorzowska 6 (KRS: 0000210200)
 • BPO Finance Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 9, budynek Midpoint71 (9 piętro), (KRS: 0001027346)
 • Wyser Sp. z o. o. , z siedzibą w Katowicach, ul. Sobieskiego 11 (KRS: 0000223647)
 • Grafton Outsourcing Services Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach, ul. Sobieskiego 11 (KRS: 0000494161
 • Grafton Recruitment Services sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Rondo Ignacego Daszyńskiego 1 (KRS 0000027957)

(Zwane dalej: „Administratorami”) 

W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe i Twoje prawa.

2. Znaczenie pojęć używanych w polityce prywatności

Kandydat – pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z usług oferowanych przez Grafton w Serwisach w celu poszukiwania ofert pracy, aplikowania na nie i udziału w procesach rekrutacyjnych.
Konto – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Użytkownika w ramach Serwisów, wykorzystywanych do zarządzania usługami.
Profil – funkcjonalność Konta, pozwalająca Użytkownikowi na gromadzenie wybranych informacji, w tym dotyczących przebiegu jego kariery zawodowej, historii edukacji oraz innych umiejętności.
Pracodawcy – pracodawcy lub agencje doradztwa personalnego publikujący ogłoszenia o pracę w naszych Serwisach lub korzystający z usług rekrutacyjnych.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Serwis lub Serwisy – serwisy internetowe należące do Administratorów, w ramach których świadczymy swoje usługi. Serwisy umieszczone są pod następującymi adresami: 
pl.gigroup.com, pl.wyser-search.com, pl.grafton.com, pl.mygigroup.pl, pl.myWyser.com, pl.mygrafton.com

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która  korzysta z usług oferowanych przez Administratorów w Serwisach.

3. Inspektor Ochrony Danych

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować drogą e-mailową: iod@gigroup.com

4. Cele przetwarzania Państwa Danych osobowych oraz podstawy prawne przetwarzania

Administratorzy przetwarzają dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

 • udzielenia odpowiedzi na zapytania dotyczące usług oferowanych przez Spółki z Grupy. Przetwarzanie danych osobowych w nim zawartych odbywa się na podstawie Państwa zgody (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) RODO); Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla skorzystania z funkcjonalności formularza. Brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości wysłania danych poprzez formularz. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do obsługi wniosków o udzielenie informacji. Po upływie wskazanych powyżej warunków przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub uczynione anonimowymi, zgodnie z technicznymi procedurami usuwania i tworzenia kopii zapasowych.
 • zabezpieczenia roszczeń Administratorów, Użytkownika lub Użytkownika Niezalogowanego, jeżeli takie roszczenia powstaną, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratorów polegającego na obronie przed roszczeniami osób trzecich lub dochodzeniu ich roszczeń (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. F) RODO); Dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Administratorzy przetwarzają dane osobowe Kandydatów szukających pracy, przekazywane za pośrednictwem formularza rejestracyjnego i rejestrujących się w serwisie w następujących celach:

 • realizacji procesów rekrutacyjnych oraz założenia i utrzymania konta użytkownika. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. B) RODO przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.; Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rejestracji w serwisie. Brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości rejestracji i założenia konta w serwisie. Dane osobowe są wprowadzane do firmowej bazy danych i przechowywane przez 48 miesięcy od ich dodania lub od ostatniej interakcji z Serwisem (dostęp, aktualizacja danych lub przesłanie CV), chyba że wyrazisz zgodę na dalszy okres przechowywania danych, który zostanie poproszony o wyrażenie zgody przed upływem tego terminu.
 • realizacji dalszych postępowań rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratorów poprzez przesyłanie Ci ofert pracy. Przetwarzanie danych osobowych w nich zawartych odbywa się na podstawie Twojej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Dane osobowe są wprowadzane do firmowej bazy danych i przechowywane przez 48 miesięcy od ich wprowadzenia lub od ostatniej Twojej interakcji z Serwisem  (dostęp, aktualizacja danych lub przesłanie CV), chyba że wyrazisz zgodę na dalszy okres przechowywania Twoich danych, o które zostaniesz poproszony przed upływem tego terminu.
 • podjęcia działań marketingowych za pośrednictwem adresu e-mail przez Administratorów o nowych formach kontaktu, nowych produktach i usługach. Przetwarzanie danych osobowych w nich zawartych odbywa się na podstawie Twojej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Dane osobowe są wprowadzane do firmowej bazy danych i przechowywane przez 48 miesięcy od ich wprowadzenia lub od ostatniej Twojej interakcji z Serwisem (dostęp, aktualizacja danych lub przesłanie CV), chyba że wyrazisz zgodę na dalszy okres przechowywania Twoich danych, o które zostaniesz poproszony przed upływem tego terminu.
 • podjęcia działań marketingowych za pośrednictwem wiadomości sms prowadzone przez Administratorów o nowych formach kontaktu, nowych produktach i usługach, w tym o wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących. Przetwarzanie danych osobowych w nich zawartych odbywa się na podstawie Twojej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe są wprowadzane do firmowej bazy danych i przechowywane przez 48 miesięcy od ich wprowadzenia lub od ostatniej Twojej interakcji z Serwisem (dostęp, aktualizacja danych lub przesłanie CV), chyba że wyrazisz zgodę na dalszy okres przechowywania Twoich danych, o które zostaniesz poproszony przed upływem tego terminu.

5. Odbiorcy danych

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 4, Państwa dane osobowe mogą być udostępnianie wskazanym poniżej kategoriom odbiorców danych osobowych.
Odbiorcami Państwa danych mogą być:

 • osoby zajmujące się rekrutacją i kadra decydująca o zatrudnieniu oraz osoby odpowiadające za nadzór IT, nadzór nad poprawnością działań rekrutacyjnych w tym prawnicy
 • podmioty przetwarzające, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratorów na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratorów, przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do treści danych, zgodnie z art. 15 RODO – prawo otrzymania potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, a jeżeli są przetwarzane, są Państwo uprawnieni do uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o przysługujących Państwu prawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, o możliwości wniesienia skargi do organu nadzoru, o źródle pozyskania danych osobowych, jeżeli nie zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa oraz o profilowaniu i zautomatyzowanym przetwarzaniu decyzji;
 • prawo do sprostowania danych, zgodnie z art. 16 RODO – jeżeli uzyskają Państwo informację o tym, że Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratorów są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne, mają Państwo prawo żądać ich niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia;
 • prawo do usunięcia danych, zgodnie z art. 17 RODO, przy czym, jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, żądanie usunięcia odniesie taki sam skutek jak cofnięcie zgody;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 18 RODO – mogą Państwo zażądać zaprzestania ich przetwarzania za wyjątkiem ich przechowywania, w sytuacjach, gdy:
  • kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych- na okres, w którym Administratorzy będą weryfikować ich prawidłowość;
  • kwestionują Państwo zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez Administratorów;
  • Administratorzy nie potrzebują już tych danych, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń;
  • Wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu podjęcia decyzji przez Administratorów co do zasadności sprzeciwu;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 RODO;
 • prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO – otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyli Państwo Administratorom, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, lub zażądać przesłania tych danych innemu, wskazanemu przez Państwa administratorowi.

7. Możliwość wycofania zgody

W przypadkach, w których przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem samodzielnie po zalogowaniu się do posiadanego profilu w Serwisie lub za pomocą wysłania żądania wycofania zgody na adres e-mail iod@gigroup.com.
W sytuacjach, w których Państwa dane były przetwarzane na podstawie zgody, wycofanie zgody uniemożliwia dalsze korzystania z usług oferowanych przez Serwis.

8. Przetwarzania danych poza terytorium UE

Administratorzy  oświadczają, że nie będą przekazywać powierzonych danych osobowych poza terytorium Unii Europejskiej, chyba że:

 • przekazanie danych odbywać się będzie zna podstawie Standardowych Klauzul Umownych do Podmiotu który zobowiązał się działać zgodnie z RODO.
 • przekazanie danych odbywać się będzie na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony przyznanej Krajowi, w którym działa Podmiot importujący dane.

9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Pliki cookies

Serwis gromadzi niektóre dane osobowe podczas przeglądania serwisu (np. pliki cookies itp.).
Kliknij tutaj, aby zapoznać się z polityką plików cookies.