Regulamin

1. Wstęp

1.1. Niniejsze ogólne warunki i zasady użytkowania regulują relacje pomiędzy użytkownikiem Witryny (Kandydatem) a Grafton Recruitment Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Rondo Ignacego Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa, NIP: 527-28-61-049, zarejestrowaną przez Sąd Miejski w Warszawie, KRS 0000744760 (Firma).

1.2. Dla celów niniejszych warunków i zasad użytkowania Witryny Kandydatem jest każda osoba fizyczna lub prawna, która korzysta z tych warunków i zasad użytkowania. Korzystanie Witryny dla celów niniejszych warunków i zasad użytkowania jest definiowane jako umieszczanie informacji na tej Witrynie, wyszukiwanie informacji na tej Witrynie, przetwarzanie informacji na tej Witrynie oraz uzyskiwanie dostępu do tej Witryny w przeglądarce internetowej przy użyciu dowolnego urządzenia elektronicznego.

1.3. Firma zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub zmiany warunków i zasad użytkowania lub do ich całkowitego zastąpienia nową wersją warunków i zasad użytkowania. Korzystając z Witryny, Kandydat zgadza się z zaktualizowanym brzmieniem warunków i zasad użytkowania.

2. Bezpieczeństwo i wykorzystanie nazwy użytkownika i hasła

2.1. W celu korzystania z Serwisu w pełnym zakresie konieczne jest zarejestrowanie się na Witrynie. Rezygnacja z rejestracji jest równoznaczna z koniecznością korzystania z ograniczonej wersji Witryny.

2.2. Podczas rejestracji na Witrynie Kandydat jest zobowiązany do poprawnego wypełnienia swoich danych identyfikacyjnych i kontaktowych w zakresie co najmniej swojego imienia, nazwiska, adresu e-mail, telefonu i adresu zamieszkania. Kandydat jest również zobowiązany do utworzenia nazwy użytkownika podczas rejestracji i utworzenia hasła, które będzie wykorzystywał do przyszłych logowań na Witrynie ("Informacje o logowaniu").

2.3. Po zakończeniu procesu rejestracji na Witrynie Grafton Recruitment Sp. z o. o.,   Kandydatowi przyznany zostaje pełny dostęp do Witryny i tworzony jest profil użytkownika dla Kandydata ("Profil"). Celem Profilu jest umożliwienie Kandydatowi stworzenia spersonalizowanej prezentacji na Stronie Internetowej dla potencjalnych pracodawców.

2.4. Witryna umożliwia Kandydatowi dodawanie dodatkowych informacji opcjonalnych do swojego Profilu (CV, doświadczenie zawodowe, umiejętności językowe, inne umiejętności itp.) w momencie rejestracji oraz na późniejszym etapie użytkowania konta. Poprzez dodanie do Profilu informacji, zarówno obowiązkowych, jak i opcjonalnych, Kandydat wyraża zgodę na ich publikację na Stronie Internetowej i jest odpowiedzialny za ich poprawność oraz dokładność. Kandydat ma prawo do usunięcia danych z Profilu przez cały czas użytkowania Witryny lub prawo do sprostowania w przypadku zmiany danych.

2.5. Kandydat jest w pełni odpowiedzialny za zapewnienie poufności i ochrony danych logowania (login i hasło). W szczególności Kandydat jest odpowiedzialny za to, że hasło logowania nie zostanie przekazane osobom trzecim oraz, że będzie wystarczająco odporne na próbę jego „złamania”. W przypadku  utraty danych logowania Kandydata, Firma nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie Profilu Kandydata na Witrynie. Kandydat przyjmuje do wiadomości, że Firma nigdy nie poprosi Kandydata o podanie swoich danych logowania.

2.6. W przypadku, gdy Kandydat dowie się, że dane do logowania zostały lub mogą zostać skradzione lub niewłaściwie użyte, jest on zobowiązany do niezwłocznej zmiany danych logowania na Witrynie. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie będzie to możliwe, Kandydat jest zobowiązany do niezwłocznego skontaktowania się z Grafton Recruitment Sp. z o. o. korzystając z adresu: info@grafton.pl,.

3. Zasady korzystania z Witryny

3.1. Grafton Recruitment Sp. z o. o. prowadzi Serwis w celu świadczenia usług pośrednictwa w zatrudnianiu Kandydatów (poprzez rekrutację, pośrednictwo pracy, zarządzanie talentami itp.). Kandydat nie jest uprawniony do korzystania z Witryny w innych celach.

3.2. Od Kandydata wymaga się, aby nie publikował ani nie zamieszczał na Witrynie żadnych informacji, materiałów ani dokumentów, które:

  • są nieprawdziwe, niedokładne lub w inny sposób wprowadzające w błąd;
  • naruszają prawa autorskie lub jakichkolwiek inne prawa własności intelektualnej lub przemysłowej stron trzecich;
  • są obraźliwe, grożą, są obsceniczne lub mogą być w inny sposób interpretowane jako niewłaściwe;
  • mogą być uznane za oszczerstwo zniesławienie, ingerencję w dobra osobiste osób fizycznych lub dobrą reputację osoby prawnej lub w jakikolwiek inny sposób naruszają powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
  • mogą podżegać do przemocy lub popełnienia innych przestępstw lub wykroczeń albo prowadzić do jakiejkolwiek szkody w życiu, zdrowiu, własności lub prawach naturalnych;
  • infekować Witrynę wirusami, złośliwym oprogramowaniem, bloatware lub jakimkolwiek innym rodzajem oprogramowania, które koliduje z efektywnym działaniem Witryny, zmienia jej zawartość lub umożliwia nieuprawnione pobieranie informacji z Witryny;
  • wymagają zgody osób trzecich w celu ich opublikowania lub przesłania na Witrynę, zwłaszcza jeżeli taka zgoda nie została udzielona.

3.3. W przypadku stwierdzenia przez Grafton Recruitment Sp. z o. o., że jakiekolwiek dane, materiały lub dokumenty opublikowane w Profilu Kandydata na Stronie Internetowej są sprzeczne z zasadami wymienionymi w punkcie 3.2. niniejszego Regulaminu  lub w inny sposób naruszają warunki i zasady użytkowania konta, Firma ma prawo usunąć tę część danych, materiałów lub dokumentów z Witryny bez uprzedniego powiadomienia Kandydata lub usunąć Profil Kandydata w przypadku powtarzającego się naruszania postanowień niniejszego Regulaminu.

3.4. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub innych ogólnie obowiązujących przepisów prawa, Spółka Grafton Recruitment Sp. z o. o. będzie w pełni współpracować z organami ścigania  lub z innymi organami publicznymi w celu zidentyfikowania osoby, która przekroczyła warunki umowy lub przepisy prawne.

4. Prawa własności intelektualnej

4.1. O ile wyraźnie nie określono inaczej, prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej dotyczące wszystkich treści na Witrynie stanowią własność Firmy oraz osób, które wyraziły zgodę na ich wykorzystanie przez  Firmę.

4.2. Zabronione jest pobieranie lub kopiowanie jakichkolwiek treści z Witryny, chyba że zawartość jest wyraźnie przeznaczona do użytku osobistego lub jeśli pobieranie treści nie jest wyraźnie dozwolone. W przypadku dozwolonego pobierania treści ze Strony internetowej, Osoba pobierająca treści jest zobowiązana do przestrzegania wszystkich przepisów dotyczących praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.

4.3. Zabrania się modyfikowania, rozszyfrowywania lub manipulowania w inny sposób za pomocą oprogramowania, kodu źródłowego Witryny lub innych informacji zawartych na Witrynie. Automatyczne zbieranie informacji z Witryny jest zabronione.

5. Dostępność i zmiany treści Witryny

5.1. Firma dokłada wszelkich starań, aby utrzymać Witrynę aktywną oraz zapewnić jej pełną i nieprzerwaną pracę. Czasami mogą występować przerwy spowodowane konserwacją, modyfikowaniem treści lub niezależnymi od Firmy problemami technicznymi.

5.2. Witryna internetowa i jej funkcjonowanie może być w każdej chwili zmienione, zawieszone lub usunięte. Firma może w dowolnym czasie, bez uprzedzenia, rozszerzyć, ograniczyć lub w inny sposób zmienić zakres informacji zamieszczanych na Stronie.

6. Linki do innych stron internetowych

6.1. W celu rozszerzenia świadczonych usług, Witryna może zawierać łącza do stron internetowych stron trzecich. Firma nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych stron trzecich do których prowadza linki na Witrynie. Odwiedzanie tych stron odbywa się na własne ryzyko Kandydatów.

6.2. Jeśli Kandydat chce dodać link do strony internetowej osoby trzeciej, jest zobowiązany przesłać Spółce wstępne powiadomienie na adres e-mail info@grafton.pl w brzmieniu, w którym życzy sobie, aby było ono zamieszczone w Witrynie. Firma zastrzega sobie prawo do niewyrażenia zgody na opublikowanie takiego linku lub wycofania wcześniej udzielonej zgody w dowolnym momencie i usunięcia takiego linku z Witryny.

7. Dane osobowe

Wszystkie dane osobowe osób fizycznych będą przetwarzane zgodnie z Polityką przetwarzania i ochrony danych.

8. Pliki cookie

Witryna korzysta z plików cookie. Plik cookie to prosty plik tekstowy (zwykle tylko kilka kilobajtów), który Strona internetowa wysyła do przeglądarki internetowej Kandydata, gdy Kandydat odwiedza Witrynę. Cookie pozwala Witrynie na rejestrowanie informacji o wizytach Kandydata na Witrynie, takich jak jego preferowany język lub inne indywidualne ustawienia. Pliki cookie są ważne. Bez nich przeglądanie Internetu byłoby o wiele bardziej skomplikowane. Więcej informacji na temat korzystania z plików cookie można znaleźć w Polityce plików cookie.

9. Przepisy końcowe

9.1. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych warunków i zasad użytkowania stanie się nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, jego nieważność lub niewykonalność nie wpłynie w żaden sposób na ważność i wykonalność pozostałych postanowień, które pozostaną w mocy.

9.2. Niniejsze warunki handlowe podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z niniejszymi warunkami i zasadami użytkowania lub w związku z nimi, będą rozstrzygane przez właściwe sądy polskie.