We proudly present to you our latest report – „Lodz feels IT”, which was created in collaboration with Grafton partners – Invest in Lodz, CBRE, ICT.

This report is the first publication that was created on the initiative of City Lodz and Grafton. The purpose of report is to present real data on number of specialist, technology in which hired people in IT companies are working and nearest employment plans, that are related to the investments and development of this branch in Lodz. 

In the report you can find:

 • Invest in Lodz – the business side of Lodz with promotion city of the perfect place to live;
 • Number of It specialist in Lodz basing on data from the survey to Lodz employers;
 • Overview of current top technologies used on the market;
 • Effectiveness of remote work – perspective of employees and employers; 
 • The office space market in Lodz – perspective of CBRE;
 • ICT cluster. Education and business as an example of the Lodz IT market.

The report “Lodz feels IT” is a clamp connecting development strategies for the IT industry in Lodz. We wanted to objectively present the IT market in Lodz, that is currently rapidly growing. We need to emphasize that very often, due to the lack of objective information, Lodz IT market is presented, in many publications, without updating many important data, i.e. number of the specialist, development and design potential for new investors.

Moreover, in the report you can also find:

 • Educational facilities and modern fields of study;
 • Key “attractors” for IT candidates according to WPS CBRE study;
 • Comments of people directly connected to IT industry.

To receive the report, please complete the form and download the file. 

IT sector in Lodz report
Polityka prywatności.

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dlaczego przedstawiamy Ci niniejsze zasady przetwarzania danych osobowych?

Opracowaliśmy niniejsze zasady przetwarzania danych osobowych, aby wyjaśnić nasze działania podejmowane dla zapewnienia, aby zostały zachowane bezpieczeństwo i poufność Twoich danych osobowych. Celem niniejszego dokumentu jest przekazanie Ci informacji na temat danych osobowych, które zbieramy, dlaczego i w jakim celu je zbieramy, jak je wykorzystujemy, z jakich źródeł je otrzymujemy, komu wolno nam je przekazywać oraz gdzie możesz uzyskać dodatkowe informacje na temat tego, jakie Twoje dane osobowe są przetwarzane oraz jak są zabezpieczane.

Wszelkie relacje nawiązywane z nami w związku z naszymi usługami rekrutacyjnymi podlegają naszym Warunkom Ogólnym.

Prosimy wziąć pod uwagę, że jeśli nie wyrazisz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych lub na politykę ochrony prywatności, nie możesz korzystać z naszych usług.

Jeżeli już wcześniej korzystałeś/korzystałaś z naszych usług, zdajesz sobie sprawę, że oferujemy usługi agencji zatrudnienia osobiście i przez naszą stronę internetową pl.grafton.com, jak również na inne sposoby, w tym strony internetowe naszych partnerów lub media społecznościowe. Informacja na temat przetwarzania danych osobowych stosuje się do wszystkich danych osobowych, które zbieramy przez te platformy lub innymi sposobami powiązanymi z tymi platformami.

Grafton jako administrator Twoich danych osobowych

Grafton Recruitment Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, pod nr KRS 0000744760, NIP 527-28-61-049, jest administratorem Twoich danych osobowych. Fakt, że jesteśmy administratorem danych osobowych oznacza, że przestrzegamy zasad przetwarzania danych osobowych i traktujemy Twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie ze stosownymi przepisami, decydujemy o celu i sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz zapewniamy, aby Twoje dane osobowe były odpowiednio zabezpieczone. Chronimy Twoje dane osobowe korzystając z najnowszej technologii oraz regularnie oceniamy i aktualizujemy procedury służące zabezpieczeniu Twoich danych osobowych.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Gdy szukasz pracy, odpowiadasz na konkretne ogłoszenie, tworzysz swój profil na naszej stronie internetowej, przesyła nam swoje CV lub kontaktuje się z nami w sprawie danego stanowiska inną drogą (elektronicznie, listownie, na formularzu rekrutacyjnym, telefonicznie itp.), przekazujesz nam swoje dane osobowe, które przetwarzamy w ciągu całego procesu kontaktu z danym pracodawcą oraz w okresie świadczenia naszych usług. Wszystkie nasze usługi dotyczą poszukiwania pracy, procesu rekrutacji i rozwoju osobistego.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Możemy przetwarzać następujące dane osobowe lub kategorie danych osobowych. Nie oznacza to, że przetwarzamy wszystkie niżej wymienione dane osobowe każdego kandydata. Na przykład nie jesteśmy w stanie podać pełnej listy wszystkich danych osobowych, które kandydaci podają nam w swych CV lub innych podobnych dokumentach. Prosimy wziąć pod uwagę, że lista przykładów nie jest wyczerpująca.

 • Imię, nazwisko
 • Tytuł naukowy, wykształcenie
 • Stały adres, adres kontaktowy
 • Obywatelstwo
 • Data i miejsce urodzenia, PESEL
 • Język ojczysty
 • Numer telefonu, adres e-mail
 • Oczekiwane wynagrodzenie
 • Prawo jazdy
 • Informacje podane w Twoim życiorysie, profilu na naszej stronie internetowej, załącznikach do odpowiedzi na ogłoszenie lub wiadomości z prośbą o informacje w sprawie danego stanowiska
 • Doświadczenie zawodowe / informacje na temat poprzedniego lub bieżącego zatrudnienia
 • Informacje o rejestracji w Urzędzie Pracy
 • Fotografia (jeżeli zostanie przekazana w załączniku do Twojego CV)
 • Łącze do profilu w mediach społecznościowych
 • Informacje na temat rozpoczęcia pracy, wysokości wynagrodzenia, rozwiązania stosunku pracy
 • Znajomość języków, szczególne umiejętności/wiedza i kwalifikacje zawodowe
 • Ocena cech osobowości

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie z uzasadnionych powodów. O ile nie podano inaczej, przetwarzamy dane osobowe kandydatów wyłącznie za ich wyraźną zgodą albo w związku z wykonaniem zawartej z nami umowy, w zależności od okoliczności. Jeżeli przechowamy Twoje dane osobowe, np. z powodu sporu sądowego, podstawą takiego przetwarzania jest uzasadniony interes. Każde przekazanie danych osobowych kandydatów naszym partnerom, z którymi zawarliśmy umowy i którzy udzielają nam pomocy w rekrutacji nowych kandydatów odbywa się na podstawie naszych uzasadnionych interesów.

W jakich celach przetwarzamy Twoje dane?

Przetwarzanie Twoich danych osobowych pozwala nam usprawnić nasze działania w ramach pośrednictwa pracy i świadczenia powiązanych usług, obejmujących m. in. odpowiedź na Twoje podanie w sprawie pracy oraz korespondencja pomiędzy Tobą a potencjalnymi pracodawcami w ciągu procesu rekrutacji. Przetwarzamy ponadto dane osobowe w celach marketingowych i statystycznych.

Dane osobowe są zbierane, aby ułatwić skuteczny proces rekrutacji kandydatom i klientom, podczas oceny umiejętności, doświadczenia, kwalifikacji i przydatności do pracy na danym stanowisku, zarówno obecnie i w przyszłości, zgodnie z Twoimi zainteresowaniami. W szczególności oceniamy, czy nadajesz się jako kandydat oraz czy Twoje wykształcenie, doświadczenie i znajomość języków spełniają wymogi ogłoszenia oraz czy wynagrodzenie odpowiada Twoim oczekiwaniom.

Nasza strona internetowa pozwala Ci złożyć załączniki wraz z podaniem dotyczącym konkretnego stanowiska. Składasz te załączniki dobrowolnie, a dane osobowe w nich zawarte będą przetwarzane wyłącznie w celu oceny, czy nadajesz się, jako kandydat, na dane stanowisko.

Twój profil na naszej stronie internetowej pozwala na połączenie podania w sprawie pracy z kontami sieci społecznościowych (takich jak Linkedin). Jeżeli postanowisz przekazać link do Twojego konta sieci społecznościowej, możemy przetwarzać nie tylko ten link, ale także dane na Twoich kontach, jednak wyłącznie w związku z naszymi działaniami w ramach pośrednictwa pracy.

Skąd bierzemy Twoje dane osobowe?

Większość danych osobowych, które przetwarzamy, otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie. Czasem otrzymujemy też dane osobowe od osób trzecich, np. portali dla poszukujących pracy lub Twoich poprzednich pracodawców, jeżeli uzyskaliśmy od Ciebie ich dane kontaktowe.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Przetwarzamy dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego je przetwarzamy. Zakładając, że nie usuniesz swego profilu ani nie rozwiążesz z nami umowy, przetwarzamy Twoje dane osobowe przez 7 lat. Gdy uznamy, że Twoje dane nie są już potrzebne do żadnych celów, dla których były przetwarzane, usuwamy je.

Do kogo przesyłamy Twoje dane osobowe?

Ze względu na fakt, że przetwarzamy Twoje dane osobowe konkretnie w celu wykonania działań w ramach agencji pośrednictwa pracy i świadczenia powiązanych usług, przesyłamy Twoje dane pracodawcom szukającym pracowników na podane w ogłoszeniach stanowiska. Dane osobowe przetwarzane zgodnie z niniejszą informacją mogą być dalej przekazywane uprawnionym organom państwowym, instytucjom lub innym podmiotom, jeżeli zostały spełnione warunki określone w przepisach prawa. Jeśli będzie to konieczne, aby osiągnąć cel przetwarzania danych osobowych niezbędny do wykonania naszych zobowiązań prawnych lub umownych, jeśli będzie to konieczne dla ochrony naszych uzasadnionych interesów albo jeśli będzie to wynikało z Twojej zgody, możemy przesłać Twoje dane osobowe dostawcom zewnętrznym, którzy udzielają nam pomocy w trakcie procesu rekrutacji.

Jakie prawa Ci przysługują?

Masz prawo do żądania informacji na temat swoich danych osobowych i do uzyskania do nich dostępu. Masz dodatkowo prawo do żądania sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu swoich danych osobowych lub wnioskować o przenoszalność danych. Jednakże prosimy o zauważenie, że nie zawsze musimy zastosować się do Twojego wniosku o usunięcie danych lub ograniczenie ich przetwarzania, sprzeciwu albo prośby w sprawie przenoszalności. Nasze zobowiązania prawne i zwolnienia z tych praw będą rozpatrywane dla poszczególnych przypadków.

Masz również prawo do zgłoszenia roszczenia, skargi lub innego wniosku bezpośrednio do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00 (operator), elektroniczna skrzynka podawcza: https://ewnioski.biznes.gov.pl/suppliant/upage/general/unauth_step0.page?eservice=0000&type=procedura,wniosek&referer=external&institutionID=45.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

W przypadku pytań w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych, prosimy o skontaktowanie się z naszym inspektorem ochrony danych email: dpo.pl@grafton.pl

Komunikacja marketingowa

Możemy także wykorzystywać Twoje dane osobowe, pośród innych celów, aby wysyłać Ci wiadomości handlowe dotyczące naszych usług pośrednictwa pracy, zarówno pocztą elektroniczną, jak też wiadomościami sms. Możemy korzystać z tych danych do wysyłania tych wiadomości, chyba że (adresat) odrzucisz tę opcję.

Masz prawo do nie zgodzenia się na otrzymywanie wiadomości handlowych w dowolnym momencie. Można to uczynić emailem wysłanym na adres: info@grafton.pl, poprzez swój profil, uruchamiając łącze w wiadomości handlowej albo przesyłając wiadomość do dowolnej osoby, której dane kontaktowe zostały podane w niniejszych zasadach przetwarzania danych osobowych. Możesz także wypełnić w tym celu nasz formularz kontaktowy na stronie internetowej spółki Grafton.

Nie każda wiadomość, którą Ci wysyłamy, jest wiadomością handlową. Możemy także korzystać z Twoich informacji kontaktowych, aby poinformować, np. o zmianach Warunków Ogólnych lub niniejszych zasad przetwarzania danych osobowych.

Privacy Policy EN

PRINCIPLES OF PROCESSING OF PERSONAL DATA

Why are we presenting you with these rules on the processing of personal data?

We have drafted these rules on the processing of personal data to clarify what we do to ensure that your personal data remain safe and confidential. The aim of this document is to provide you with information about the personal data we collect, why we collect it, how we use it, what sources we receive it from, what the purpose of collecting is, who we are permitted to provide the data to, and where you can get additional information about which of your personal data is processed and how it is secured.

Please note that if you do not consent to the processing of your personal data or to the privacy policy, you cannot use our services.

If you have already used our services in the past, you are probably aware that we offer employment agency-related services personally or through our website pl.grafton.com , as well as through other ways, including partner websites or social media. This information sheet on the processing of personal data applies to any and all personal data which we collect through these platforms or by other means linked to these platforms.

Grafton as the controller of your personal data

Grafton Recruitment  Sp. z o.o. with its seat in Warsaw, at the address: Rondo Ignacego Daszyńskiego 1, 00-843 Warsaw, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, under the number KRS 0000744760, NIP 527-28-61-049,, is the controller of your personal data. The fact that we are a controller of personal data means that we respect the principles of personal data processing and treat your personal data solely in accordance with applicable laws, decide on the purpose and means of the processing your personal data, and ensure that your personal data is properly secured. We protect your personal data using state-of-the-art technology and we regularly evaluate and update our processes behind securing your personal data.

Why do we process your personal data?

Whether you are looking for a job, replying to a specific listing, creating a profile on our website, providing us with your CV, or contacting us for job information in other ways (electronically, in writing, on our recruitment form, by telephone, etc.), you are providing us with your personal data, which we process throughout the entire process of job placement and when providing our services. All of our services relate to job searching, the recruitment process, and personal development.

What personal data do we process?

We may process the following personal data or categories of personal data. This does not mean that we process all the personal data below for each candidate. For example, we are unable to fully list the personal data that job applicants submit to us in their CVs and other related documents. Please note that examples may not be exhaustive.

Name, last name

Academic title, education achieved

Permanent address, contact address

Country of citizenship

Date and place of birth, PESEL

Native language

Phone number, email address

Expected remuneration / salary

Driver’s license

Information listed on your resume, your profile on our website, the attachments to your reply to the listing or your request for job information

Work experience / information about previous or current employment

Information about registration with the Labor Office

Photograph (if you provide it to us as an attachment to your CV)

Link to your profile on the social networks

Information on commencing employment, amount of salary, termination of employment

Language skills, special skills/knowledge and professional qualifications

Assessment of personality characteristics

Why do we process your personal data?

We only process your personal data for legitimate reasons. Unless otherwise specified, we process the personal data of job applicants only with their express consent, or in connection with the performance of the contract concluded with us, as applicable. If we retain your personal data, e.g. due to legal dispute, such processing is based on our legitimate interest. Any transfer of candidates' personal data to our contractual partners who assist us with the recruitment of new candidates is based on our legitimate interests.

What purposes do we process your data for?

Processing your personal data enables us to facilitate activity as an employment agent and provide related services, which include, but are not limited to, the response to your employment application and correspondence between you and your potential employers during the recruitment process. We further process personal data for marketing and statistical purposes.

Personal data is collected to facilitate an effective recruitment process for applicants and clients when assessing your skills, experience, qualifications, and suitability for both existing and future jobs that may be of interest to you. In particular, we assess whether you are suitable for the job as a candidate and that your education, experience and language skills meet the requirements of the listing, and whether the remuneration is in line with your expectations.

Our website allows you to submit attachments with your application to a specific position. You submit these attachments on a voluntary basis, and the personal data contained in the attachments will be processed only for the purposes of assessing your suitability, as the candidate, for the position.

Your profile on our website allows you to link your job application with your social networking accounts (such as LinkedIn). If you choose to provide a link to your social network account, we may process not only this link but also the data on your accounts, but only in connection with our activity as an employment agent.

Where do we get your personal data from?

We receive the majority of personal data that we process directly from you. Sometimes we also receive your personal data from third parties, e.g. from job applicant portals or from your previous employers, in cases when you have provided us with their contact information.

How long do we store your data for?

We only process personal data for the period of time that is necessary for the purpose for which we are processing it. Assuming you do not delete your profile or terminate your contractual relationship with us, we process your personal data for 90 months and then, we discard it.

Who is your personal data transferred to?

Due to the fact that we process your personal data specifically for the purpose of our activities as an employment agent and to provide related services, we transfer your data to employers looking for employees to fill position listings. Personal data processed as per this information sheet may further be provided to authorized state authorities, institutions or other entities when the conditions specified by legal regulation are met. Should it be necessary to fulfill the purpose of processing personal data necessary for the performance of our legal obligations or our contractual obligations, should this be necessary to protect our legitimate interests, or should it follow from your consent, we may transfer your personal data to external suppliers, who support us during the recruitment process.

What are your rights?

You have the right to request information about your personal data and access it. You further have the right to ask us to correct or delete your personal data or to limit its processing. You may also object to the processing of your personal data or request the portability of the data. However, please note that we do not always have to comply with your cancellation, limitation, objection or portability request. Case-by-case reviews of our legal obligations and exemptions from these rights will be made. You have also the right to withdraw your consent to the processing of your personal data if we process it on the basis of consent, however the withdrawal of consent does not affect the lawfulness of data processing that we have made on the basis of consent before its withdrawal.

You also have the right to address your claim, complaint, or other query directly to the President of the Personal Data Protection Office.

Contact details of the Data Protection Officer

Should you have any questions regarding the processing of your personal data, please contact our data protection officer on the following e-mail: dpo.pl@grafton.pl

Marketing communications

We may also use your personal data, among other purposes, to send you commercial messages regarding our employment agency services, both electronically and via SMS. We may use this data for these communications unless you (the addressee) have declined this option.

You have the right to decline receiving commercial messages at any time. You may do so via email, grafton@grafton.pl , through your profile, by following the link in a commercial message, or by sending a message to any of the contacts listed in these rules for the processing of personal data. You can do so also by filling out our contact questionnaire on Grafton website.

Not every message that we send you is a commercial message. We also use your contact information to communicate with you, e.g. when sending out information on changes to the General Terms and Conditions or these rules for the processing of personal data.

Zgoda marketingowa / marketing agreement
Wyrażam zgodę na wysyłanie informacji handlowych za pośrednictwem wskazanego przeze mnie adresu e-mail oraz numeru telefonu tj. używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego.

I consent to the sending of commercial information via the e-mail address and telephone number provided by me, i.e. the use of telecommunications terminal devices for direct marketing purposes.